Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Brezno

Podľa ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, a to nasledovne:

 

1) písomne v listinnej podobe na adresu: 

·         Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

 

2) alebo v elektronickej podobe na adresu:

·         miroslava.kuklicova@minv.sk (skr. Kuk), resp. jakub.medved2@minv.sk (skr. Med),

 

a to v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

 

V prípade, že podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.