Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Brezno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď:

 

1) písomne na adresu: 

 

 

 

2) alebo elektronicky na adresu:

 

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

 

 

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy