hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-VK-OSZP-2014/00279

Obec Obeckov zastúpená Ľudovítom Roškom - starostom obce, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub 130 jelší lepkavých, 70 topoľov a 50 vŕb bližšie neurčeného druhu, s obvodmi kmeňov 300 - 350 cm, ktoré rastú na pozemkoch C-KN parc.č. 660, 693, 643 - TTP (E-KN parc.č. 294/27 - orná pôda, parc.č. 317 a 320/25 - TTP) v k.ú. Obeckov mimo zastavaného územia obce. Vlastníkom pozemku je obec Obeckov so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že stromy v rubnom veku sú poškodené, padajúce konáre a lístie zabraňujú prietoku Zajského potoka ústiaceho do Sklabinského rybníka.