hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2013/00981/KU

Obec Veľká Čalomija zastúpená Michalom Nagyom - starostom obce požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub troch topoľov s obvodom kmeňov 160 - 185 cm, dvadsaťjeden hrabov s obvodom kmeňov 60 - 110 cm, jedného jaseňa s obvodom kmeňa 70 cm a 12 agátov s obvodom kmeňov 50 - 60 cm, ktoré rastú na pozemku C-KN parc.č. 259/1 a 842 - ostatné plochy v k.ú. Veľká Čalomija v zastavanom území aj mimo zastavaného územia obce. Vlastníkom pozemku je obec Veľká Čalomija so spoluvlas,tníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že stromy sú vyschnuté a pretože sa nachádzajú na verejne prístupných plochách (starý cintorín, futbalové ihrisko), sú pre návštevníkov nebezpečné, pretože padajúce konáre spôsobujú nebezpečenstvo úrazu.