Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00580/KU

18.04.2013

 

Listom doručeným dňa 9. apríla 2013 postúpila obec Želovce žiadosť Gejzu Kajtora, Mierová ul. 334/21, 991 06 Želovce, ktorý požiadal o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub dvoch smrekov s obvodom kmeňov 90 cm a 95 cm , ktoré rastú na Mierovej ulici na pozemku C-KN parc.č. 1364 - ostatná plocha v k.ú. Želovce v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je obec Želovce so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že korene stromov zarastajú pod oplotenie a rodinný dom, kmene zasahujú do telefonických rozvodov, rozhlasových drôtov a drôtu elektrickej prípojky k rodinnému domu. Ohrozujú rodinný dom počas víchric.