Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OUZP-RS-OSZP-2017/013899/KA

18.09.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,

na parcelách KNC č.1735 v k.ú. Krokava pre žiadateľa Jána Čipku, Revúca.