Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OUZP-RS-OSZP-2017/013703

11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie časti lesných pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hajnáčka v

 CHKO Cerová vrchovina v JPRL:757, 825, 744, 755  žiadateľa Lesy SR, š.p., Odštepný závod Rimavská Sobota