Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS:OSZP-2019/011929

27.05.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie okrajov pastvín podľa ô47 zák.543/2002 na parcelách KNC č. 493, 555,496, 2106/1, 2098/3, 2115/1, 2111/1 v k.ú. Lukovištia pre Urbár-Pozemkové spoločenstvo