Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS:OSZP-2019/011929

27.05.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie okrajov pastvín podľa ô47 zák.543/2002 na parcelách KNC č. 493, 555,496, 2106/1, 2098/3, 2115/1, 2111/1 v k.ú. Lukovištia pre Urbár-Pozemkové spoločenstvo