Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS- OSZP.2018/010572

11.06.2018

 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie, napájanie, košarovanie a nocovanie HZ podľa § 13 a 14 zák. 543/2002 Z.z  na parcelách v k.ú Hrušovo a Striežovce pre fi. Gulik s.r.o