Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2017/015527

06.11.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.1984,1983,1954/3,1956,1953/1,1952/302 v k.ú. Lukovištia  pre žiadateľa  Jána Segedyho, Rim. Sobota.