Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016/013571

09.09.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-E 7961,7693,7694 v k.ú Tisovec pre žiadateľa Janu Antalovú, Tisovec