Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS.OSZP-2016/003751

27.01.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcele C KN č.2/1 v k.ú Rimavská Baňa pre žiadateľa Obec Rimavská Baňa