Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016/003488

21.01.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.7997/30 v k.ú Kyjatice pre žiadateľa Jozefa Kamenského, Babinec