Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2015/017356

02.12.2015

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č. 3977,3978 v .k.ú. Tisovec pre žiadateľa Danka Rosiarová, Tisovec