Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2015/015599

27.10.2015

 

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN –C č.1788, 1833, 2225/2,4172/4, 4268, 569, 871/1, 8801/24 a 1785 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Obec Klenovec.