Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2015/003494

21.01.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.502,503,504,506,507,508,509,497,496,495,494,560 v .k.ú. Hrušovo pre žiadateľa Firmu GULIK s.r.o