Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZO-2016/003144

14.01.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.7165,7166,7167,7168 a7169 v .k.ú. Tisovec pre žiadateľa Spišiak Martin, Tisovec