Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-205/014779

08.10.2015

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na  parcelách uvedených na KN 6293 v .k.ú. Tisovec pre žiadateľa Bohumila Belicu