Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/021435

03.12.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – prebierkou, rastúcich mimo lesa podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcelách KNC 3652/2,3673/1,3713/8, v k.ú. Tisovec pre J. Krišku .