Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/021417

02.12.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele 2899/1 v k.ú. Ožďany