Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/021416

02.12.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa – polosuchých smrekov, podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcelách č.7580,7586 a 7587 v k.ú. Tisovec