Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/021416

02.12.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa – polosuchých smrekov, podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcelách č.7580,7586 a 7587 v k.ú. Tisovec