hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/020128

Žiadosť Ondreja Kureka, Jesenské v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny na výrub náletových drevín druh agát biely na parcele

EKN č.3001 druh pozemku orná pôda v k.ú. Širkovce z dôvodu, že parcela je

zarastená náletovými drevinami a nespĺňa účel druhu pozemku