hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/019287

 

Žiadosť Evy Lipničanovej, Sídlisko Rimava 1065/15, 97901 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub 2 ks

drevín druhu agát biely a dub cerový na parcelách CKN č.3938/25, 3938/8 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.

Rimavská Sobota z dôvodu, že predmetné stromy predstavujú v prípade nepriaznivých poveternostných

podmienok hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia a života ľudí,

nakoľko stromy majú zlý zdravotný stav (z 2/3 sú suché, s dutinami, s droliacim sa drevom a kôrou),

hrozí nebezpečenstvo lámania konárov a pádu konárov prípadne vyvrátenie celých stromov na

nehnuteľnosť /rodinného domu/