Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/017532

10.09.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie pastvín podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 199,194,195,198,197 pre Pozemkové spoločenstvo v k.ú, Teplý vrch