Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/016712

22.08.2019

.Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletov drevín a krovín za účelom vysadenia ovocného sadu podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách na LV 613 a 611 pre Jaroslavu Prcínovú v k. ú. Lukovištia