Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/009800

10.04.2019

 

Žiadosť Martina Pénzeša, Stierová 1132/3, 040 01 Košice o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín

druhu agát biely na parcele CKN č.2091 TTP v k.ú. Chrámec z dôvodu, že v roku 2015 boli v k.ú. Chrámec

dokončené pozemkové úpravy a pozemok bol vytýčený na takom území, ktoré je zarastené náletovými

drevinami/agátom bielym/ a kríkmi a pritom je vedený ako trvalý trávny porast. Vzhľadom k tomu, že

tohto roku sa vraciambývať späť do Chrámca a mienim chovať ovce a kozy, pre ktoré potrebujem seno,

žiadam o výrub náletových drevín.