Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/007556

28.01.2019

 

Žiadosť Jozefa Nosáľa, Železničiarska 37, 979 01 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín

na parcelách CKN č.3960/90 ostatná plocha, 3966/278 zastavaná plocha v k.ú. Rimavská Sobota z dôvodu

jedinej prístupovej cesty k nehnuteľnosti a nemožnosti prístupu nákladným vozidlom na vývoz žumpy