Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/005011

23.01.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletových drevín podľa § 47 zák. č. 543/2002 na parcelách uvedených na LV č. 201, 291 a 322v k.ú. Hrušovi a Ostrany za účelom zachovania starých ovocných sadov pre Gulik Rimavská Sobota