Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/015842

09.10.2018

 

Žiadosť Marcela Mittera, Nová 888/1, Rim.Sobota o udelenie súhlasu

na výrub drevín na parcele KNC č.234/1 druh pozemku TTP v k.ú. Žíp.