Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/014433

14.09.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa §47 zák.543/2002 Z.z  na parcelách KN E 1873,1871,1870  v k.ú  Lukovištia pre JUDr. Jaroslava Gregorca, R.S