Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/009460

11.05.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie, napájanie, košarovanie a nocovanie HZ podša § 13 a 14 zák. 543/2002 Z.z na parcelách KN C 6345/1,6335/1,6328, 6345/28, 6301/1 a 6299/34 pre Zbojská s.r.o