Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/007612

29.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín /stromov a krovín/ v k.ú. Rimavské Janovce, na parcelách CKN č. 5149, 5150, 5152

pre žiadateľku Zuzanu Kovácsovú, Rimavské Janovce č.55, 980 01 Rim.Janovce.