Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/006290

23.03.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách uverejnených na LV 954,381,686 v k.ú. Nižný a Vyšný Blh pre žiadateľa Ing. Ladislava Ibosa.