Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/005214

20.02.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.3181/1,3181/2, 3184/1,3185/2, 3186/1,3186/2,3188,3189 v  k.ú. Klenovec  pre žiadateľa Karola Kubíniho, Tisovec.