Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/005212

20.02.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNC  č.1020 v k.ú. Drienčany pre žiadateľa  Ing. Tibora Anderka, Rimavská Sobota.