Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/005207

20.02.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNC  č.3752 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa  Mesto Tisovec.