Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/003422

18.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na

zasahovanie do biotopu európskeho významu na parcelách KNC č. 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951 /všetky druh pozemku TTP/,

v k.ú Rimavské Janovce pre žiadateľa Obec Rimavské Janovce, OÚ, Rim.Janove 301, 980 01 Rimavské Janovce