Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/002937

10.01.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.4569/1,4570/1,4550/1,4550/2,4508/1,4503/2,4403/3,4576/1,4574,4577,4573/1 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa  Martu Kurčíkovú, Klenovec.