Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/016965

23.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Zacharovce, na parcelách

EKN č. 615/1, 616, 617, 619/1, 919/2, 919/3 pre žiadateľa Zoltána Czeneho, Sabová 4, 979 01 Rim.Sobota