Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/016732

22.11.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz,

Rim.Sobota, Mojín, Dúžava, Gemerský Jablonec, Nová Bašta, Tachty, Tomašová, Bakta, Stará Bašta, Zacharovce,

Šiatorská Bukovinka, Večelkov pre  žiadateľa Agro Tomašová a.s., Tachty 226, 980 34 Tachty