Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/015754

27.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Rimavská Sobota,

lokalita Kurinec, na parcele č. 3940 CKN, žiadateľa Gejzu Gleduru, Poltár