Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/015164

16.10.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.651/1-5, 655/1,2, 657/1,2,3 v  k.ú. Rimavská Píla  pre žiadateľa Ing. Zdenka Očovana.