Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/015096

16.10.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.7415 v k.ú. Tisovec  pre žiadateľa Annu Dianiškovú , Tisovec.