Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/013898

18.09.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,

na parcelách KNE č.913 v k.ú. Rimavská Píla pre žiadateľa Jaroslava Koniara, Rimavská Píla.