Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017)/012994

25.08.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.2722/1, 2954/3, 2855/2, 2854/2 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Jána Ištóka.