Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/005108

08.03.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN C č.1696 /2. v k.ú Lukovištia pre žiadateľa Jána Hronca, Lukovištia