Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/005104

08.03.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na LV 3763. v k.ú Klenovec pre žiadateľa Jána Figuliho, Klenovec