Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/002994

26.01.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona

o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Mikuláša Hriňa, Hajnáčka 367, 980 33 Hajnáčka

v k.ú.  Blhovce na parcele EKN č. 1567/2 - trvalý trávny porast.