Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/016521

01.12.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-E 1779 v k.ú Rimavská Baňa pre žiadateľa Jána Kubaliaka, Rimavská Baňa