Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/015901

14.11.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku /TTP/ na parcele č. 3413 CKN v k.ú. Petrovce v

zmysle § 13 ods. 2 písm.d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny žiadateľa László Csavnyicky, Hostice 108