Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/015155

24.10.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-E 6621,6622,6623,6624,6625,6626,6628,6629,až 6640 v k.ú Klenovec pre žiadateľa Jána Figuliho,Klenovec